o-nas-1250.jpg

 PRZEDSZKOLE NR 12

LEŚNY DOMEK
ZAPRASZA

 

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. 

Przedszkole zapewnia:

·         kompetentnych nauczycieli i wychowawców

·         opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji

·         warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego i rekreacji

·         poszanowanie praw dziecka

·         funkcjonalne i estetyczne sale zajęć


Przedszkole to miejsce, w którym dzieci czują się bezpiecznie i komfortowo. Zapewniamy im dużo przestrzeni do  zabawy oraz nauki. W naszym przedszkolu dziecko nie będzie czuło się osamotnione. Wspólna zabawa z dziećmi pozwoli mu poznać smak przyjaźni i radości. Proponujemy dzieciom bogaty program dydaktyczny, rozszerzony o urozmaicone zajęcia dodatkowe. 

Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań

Właściwe przygotowanie dziecka do następnego etapu edukacyjnego, jakim jest nauka w szkole podstawowej osiągamy poprzez różnorodne formy kształtowania i stymulowania rozwoju, szczególnie w aspekcie jego rozwoju fizycznego, aktywności twórczej, poziomu wiedzy o otaczającym go świecie oraz zachowań społeczno - emocjonalnych. 

Przedszkole

·         wspiera rozwój osobowości w zgodzie z własnym systemem wartości, który respektuje prawa innych, wartości uniwersalne, przyjęte normy, daje możliwość samorealizacji

·         jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców

·         wspiera aktywność poznawczą i twórczą

·         uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka

·         wspiera rozwój wrażliwości emocjonalnej i wyobraźni

·         wspiera samowychowanie, samokształcenie i kierowanie własnym rozwojem

·         wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami

·         wspiera prospołeczne i prozdrowotne działania dziecka

·         otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola – partnerska współpraca z rodziną dziecka

·         umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska


W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra, która stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju przy wykorzystaniu różnorodnych form i metod otwartego stylu pracy. W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują wiele pomocy dydaktycznych, stosując nowatorskie metody pracy realizują wybrany program dydaktyczno-wychowawczy, pozwalający na dobre przygotowanie absolwentów do podjęcia nauki w szkole. 

Przedszkole to miejsce dobrej zabawy, mądrości, szczęścia i radości.